Zásady ochrany osobných údajov

Úvod Zásady ochrany osobných údajov

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V rámci tohto dokumentu si Vás dovoľujeme oboznámiť so všetkými dôležitými informáciami, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov pri prevádzke internetového obchodu www.iscreative.sk.

Prevádzkovateľom internetového obchodu iscreative.sk a zároveň správcom a spracovateľom osobných údajov je spoločnosť is creative, s.r.o., so sídlom Malodunajská 1, 821 07, Bratislava, IČO: 47793571, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 99200/B (ďalej len ako „is creative, s.r.o.“).

 

Spoločnosť is creative, s.r.o. pristupuje zodpovedne k spracovaniu osobných údajov a najmä dbá na ich zabezpečenie, to všetko v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

V prípade dotazov sa môžete obrátiť priamo na spoločnosť is creative, s.r.o., ktorá je správcom osobných údajov, ktoré spracováva v súvislosti so svojím podnikaním, najmä teda s prevádzkou internetového obchodu iscreative.sk.

Doručovacia adresa: is creative, s.r.o., so sídlom Malodunajská 1, 821 07, Bratislava

E-mail: iscreativesro@gmail.com

Všetky kontaktné údaje nájdete na internetových stránkach www.iscreative.sk.

 

Vaše osobné údaje spracovávame za tým účelom, aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby a na účely marketingu: Zákazníkom, ktorým sme poskytli naše služby, teda ktorým sme odovzdali na e-shope tovaru, môžeme zaslať na ich e-mail alebo uvedené telefónne číslo obchodné oznámenie (napr. vo forme newsletteru).

 

Samozrejme však nechceme nikoho obťažovať, ak si to nebude želať. Zasielanie obchodného oznámením je možné jedným kliknutím na odkaz nachádzajúci sa na jeho samotnom konci zrušiť.

 

S prevádzkovateľom služby heureka.sk, sme sa dohodli aby pre nás zaistil nezávislé vyhodnotenie Vašej skúsenosti k uskutočnenej objednávke na iscreative.sk. Ak k tomu udelíte Váš súhlas, odošleme informácie o Vami zakúpenom tovare spolu s Vašou e-mailovou adresou službe heureka.sk. Následne Vám bude zaslaný dotazník ohľadom Vašej spokojnosti s uskutočneným nákupom na iscreative.sk.

 

Na výdajnom mieste môžu byť inštalované bezpečnostné kamery. Spracovanie kamerových záznamov považujeme za náš oprávnený záujem a k tomuto spracovanie nie je vyžadovaný Váš súhlas.

 

Spracovanie niektorých osobných údajov nám ukladá priamo zákon, napr. Sme povinní uchovávať daňové doklady po zákonom stanovenú dobu.

 

Vo valnej väčšine prípadov je spracovanie osobných údajov potrebné na uzatvorenie a plnenie zmluvy. V tomto prípade nepotrebujeme na spracovanie Váš súhlas. V niektorých prípadoch vykonávame spracovanie osobných údajov z titulu nášho oprávneného záujmu. Jedná sa napríklad o zasielanie obchodných oznámení alebo v prípadoch, kedy si spoločnosť is creative, s.r.o. uplatňuje nárok alebo chráni svoje práva a svoje oprávnené záujmy. Ďalším zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je zákonná povinnosť, ktorá je nám uložená všeobecne záväznými právnymi predpismi. V niektorých prípadoch je spracovanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, aby sme svojim registrovaným zákazníkom mohli poskytnúť rôzne výhody, alebo pre potreby hodnotenia kvality našich služieb.

 

Spracovanie osobných údajov vykonávame vždy na základe jedného zo zákonných dôvodov pre každý účel spracovania.

 

Ak Vás zaujíma, aké osobné údaje spracovávame o Vašej osobe, tak sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť so žiadosťou o oznámenie podrobností o spracovaní osobných údajov a my Vám bezplatne poskytneme podrobné informácie, prípadne Vám poskytneme kópiu spracúvaných údajov.

Jedná sa o Vaše právo na prístup k osobným údajom.

Musíme Vás však upozorniť, že v prípade opakovaných alebo neopodstatnených žiadostí sme oprávnení požadovať za poskytnutie informácií úhradu nákladov s tým spojených alebo poskytnutie informácie odoprieť.

 

Máte právo na opravu osobných údajov, tj. môžete sa na nás obrátiť so žiadosťou o opravu, ak údaje, ktoré o Vás vedieme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne.

Máte právo na vymazanie osobných údajov, tj. Môžete sa na nás obrátiť so žiadosťou, aby Vaše osobné údaje spracúvané boli vymazané. Aby mohli údaje byť vymazané, musí sa jednať o jeden z týchto prípadov: (i) údaje nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané, (ii) ak ste odvolal / a súhlas so spracovaním údajov, (iii) údaje sú nezákonne spracované (iv) údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti, alebo (v) údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Máte právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov, tj. Môžete sa na nás, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov. Aby mohlo spracovanie údajov byť obmedzené, musí sa jednať o jeden z týchto prípadov: (i) popierate presnosť vašich osobných údajov, alebo (ii) spracovanie údajov je protiprávne, ale odmietate vymazanie takýchto osobných údaj, alebo (iii) budete požadovať spracovanie osobných údajov pre potreby uplatnenie Vašich nárokov, hoci už bol splnený účel, pre ktorý spoločnosť is creative, s.r.o. údaje spracovávala, alebo (iv) ste vzniesol / a námietku proti spracovaniu a zatiaľ nebolo overené, či oprávnený záujem spoločnosti is creative, s.r.o. prevažuje nad Vašimi oprávnenými záujmami.

Máte právo na prenos osobných údajov, tj. Môžete sa obrátiť na spoločnosť is creative, s.r.o., aby Vám Vaše osobné údaje boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, alebo aby tieto údaje boli rovno prenesené k inému správcovi. K prenosu údaje môže dôjsť jedine v prípade, že spracovanie je založené na uzatvorenej zmluve alebo na Vašom súhlasu a zároveň sa jedná o automatizované spracovanie.

Súhlas, ktorý ste udelil / a so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

Ak uplatníte niektoré z práv týkajúcich sa osobných údajov, má spoločnosť is creative, s.r.o. právo žiadať preukázanie Vašej totožnosti. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má spoločnosť is creative, s.r.o. právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv prijatá. Spoločnosť is creative, s.r.o. si v odôvodnených prípadoch vyhradzuje právo požiadať o presnejšie overenie totožnosti subjektu údajov, a to napr. Prostredníctvom úradne overeného podpisu alebo prostredníctvom dátovej schránky (taká situácia môže nastať v prípade, keď má spoločnosť is creative, s.r.o. odôvodnene za to, že o prístup k osobným údajov žiada nie subjekt údajov a mohlo by sa tak jednať o únik osobných údajov).

 

Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov máte najmä v týchto prípadoch:

  • (a) Môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré spoločnosť is creative, s.r.o. vykonáva na základe svojho legitímneho záujmu. V takom prípade Vaše osobné údaje nebudú ďalej spracovávané, ibaže Vám spoločnosť is creative, s.r.o. preukáže, že jej oprávnený záujem má prednosť pred Vašimi záujmami.
  • (b) Môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov, a to v prípade, že vaše osobné údaje spracovávame na účely priameho marketingu. V takom prípade už Vaše osobné údaje nebudú ďalej spracovávané.

 

 

Doba spracovania osobných údajov je uvedená u konkrétnych účelov spracovania v tomto dokumente.

Doba, po ktorú budeme spracovávať Vaše osobné údaje je ďalej daná našimi povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli a ďalšími povinnosťami, ktoré nám ukladá zákon, napr. Povinnosť archivácie zákonom stanovených dokumentov.

V niektorých prípadoch je doba spracovania osobných údajov závislá na trvanie Vášho súhlasu so spracovaním.

V každom prípade údaje, ktoré nie sú potrebné na splnenie danej účel alebo na ktorých spracovanie nemáme zákonný podklad, likvidujeme.

 

V prípade, že sa domnievate, že pri spracovaní Vašich osobných údajov postupujeme nezákonne, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov

 

05.12.2020

Copyright 2017 - 2023 © iscreative.sk